Regulamin

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Stronger Athlete;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.strongerathlete.pllub platforma TrainHeroic, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – dostęp do programów treningowych prezentowanych w Sklepie Internetowym (produkt wirtualny) lub eBooki (produkt wirtualny) lub kalkulatory dietetyczne (produkt wirtualny);
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Stronger Athlete a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu lub platformy TrainHeroic;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II.Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.strongerathlete.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy Stronger Athlete, działający pod adresem www.strongerathlete.pl, prowadzony jest przez Jakub Bednarczyk Usługi, Kawalerzystów 2/11, 53-004, Wrocław, NIP: 796 277 98 81, REGON: 386847088. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. strongerathlethq@gmail.com ; telefon +48 601761539
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego lub platformy TrainHeroic;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Dostęp do internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Stronger Athlete zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strongerathlete.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest obowiązkowa. Klient nie może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu lub platformie TrainHeroic.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Stronger Athlete może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub platformy TrainHeroic, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego lub platformy TrainHeroic naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Stronger Athlete za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Stronger Athlete.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Stronger Athlete
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Stronger Athlete,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.strongerathlete.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez zakup towaru (ebook / kalkulator dietetyczny) lub dostępu do planu treningowego (w formie jednorazowego zakupu lub subskrypcji).
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny (w zależności od produktu mogą być podane w Polskich Złotych (PLN) lub Dolarach Amerykańskich (USD)) oraz wszystkich innych kosztów.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Stronger Athlete Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strongerathlete.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
  V. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest wirtualna poprzez logowanie się na konto klienta, po wpłynięciu środków na konto Sklepu.
  2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  –aplikacji TrainHeroic gdyż produktem jest dostęp do zawartych na stronie programów treningowych, lub mailowo gdy produktem jest eBook lub kalkulator Dietetyczny, lub telefonicznie gdy produktem jest konsultacja telefoniczna. Nie ma możliwość osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie. Koszty dostawy wynoszą: Nie ma kosztów dostawy, gdyż produkty są wirtualne.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi. W momencie wpłynięcia gotówki na konto, klient otrzyma dostęp do programów w aplikacji TrainHeroic, liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  VI. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  – podając dane karty debetowej/kredytowej przy pomocy serwisu Przelewy24 lub platformy TrainHeroic. Może być naliczona dodatkowa opłata za przewalutowanie w momencie gdy klient nie posiada konta walutowego w USD, w zależności od Banku z jakiego usług klient korzysta.
  VII. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Jakub Bednarczyk Usługi, Kawalerzystów 2/11, 53-004 Wrocław, strongerathlethq@gmail.com, Telefon: +48601761539) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku: Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Jakub Bednarczyk Usługi, Kawalerzystów 2/11, 53-004 Wrocław , strongerathlethq@gmail.com , Telefon: +48601761539
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: Jakub Bednarczyk Usługi, Kawalerzytsów 2/11, 53-004, Wrocław.
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: strongerathlethq@gmail.com.
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 1. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie
  Stronger Athlete jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. Stronger Athlete jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów. Udzielana przez nas gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu).
  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Stronger Athlete podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: strongerathletehq@gmail.com
  3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
  4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  6. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  – Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  XII. Zasady korzystania z produktów
  1. Opieka treningowa online nad Klientem prowadzona jest przez Jakuba Bednarczyka (prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Bednarczyk Usługi zarejestrowaną przez Urząd Wrocław-Krzyki).
  2. Warunkiem uczestnictwa we współpracy jest:
  – akceptacja regulaminu oraz;
  – zakup odpowiedniego produktu oraz;
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu, w przypadku braku zaświadczenie lekarskiego Klient oświadcza, że podejmuje trening na własną odpowiedzialność.
  3. Klient zakupując dostęp do serwisu otrzymuje:
  – dostęp do programów treningowych udostępnionych na stronie serwisu, które są dostępne po zalogowaniu na konto klienta, w programach zawarte filmy demonstracyjne demonstrujące jak klient powinien wykonać dane ćwiczenie.
  – opiekę trenerską na spotkaniach 1:1, gdy zakupiony jest Trening Personalny, poprzez bezpośredni kontakt przez formularz kontaktowy;
  4. Klient wykonuje treningi samodzielnie na siłowni, w domu, na basenie lub na świeżym powietrzu, biorąc na siebie odpowiedzialność za wykonanie ćwiczeń poprawną techniką.
  5. Plan treningowe online są w cyklach 8-mio tygodniowych, plany indywidualne są w cyklach 6-cio tygodniowych.
  6. Klient po dokonaniu zakupu otrzymuje dostęp do wybranego przez siebie planu treningowego lub otrzymuje formularz na podanego wcześniej e-maila (jeżeli wybrany został Indywidualny Plan Treningowy), następnie Trener w oparciu o otrzymane informacje ustala plan treningowy i w ciągu 7 dni kalendarzowych przesyła go do Klienta drogą mailową w formie dokumentu excel z dokładnymi opisami ćwiczeń.
  7. Klient otrzymuje dostęp do platformy wideo, zawierającej filmy prezentujące technikę wykonania ćwiczeń.
  8. Opłatę za treningi Klient zobowiązany jest uiścić z góry przy zakupie wybranego pakietu, za pomocą dostępnych form płatności: TrainHeroic lub Przelewy24, , przelew tradycyjny na podany numer konta. Podmiotem obsługującym płatności online jest TrainHeroic lub Przelewy24.
  9. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od Trenera i od Klienta, są poufne.
  10. W razie wątpliwości i pytań Klient ma stały kontakt z Trenerem, wszelkie pytania może zadawać na dedykowanym forum, kierować je na maila lub umówić się na rozmowę telefoniczną/wideo rozmowę przez Skype.
  11. Trenujący powinien na bieżąco informować Trenera o każdych problemach fizycznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie o dolegliwościach, które pojawiają się w trakcie trwania treningu.
  12. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
  13. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient proszony jest o przesłanie takiej informacji w formie elektronicznej na adres e-mail: strongerathlethq@gmail.com, z podaniem przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a informacja zwrotna zostanie przesłana pod wskazany przez Klienta adres.
  14. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Decyzję o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: strongerathlethq@gmail.com. Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta. W przypadku gdy usługi trenerskie zaczną być świadczone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.
  15. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Klientem.
  XIII. Postanowienia końcowe
  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stronger Athlete a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.